Основне академске студије

Основне академске студије Инжењерског менаџмента трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студент стиче 240 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада. Академски назив који се стиче је дипломирани инжењер менаџмента.

Поред основног академског назива: дипломирани инжењер менаџмента, у Додатку дипломе назначава се студијска група - модул који је студент завршио.

Приликом уписа 4. године студент се опредељује за једну од следећих студијских група – модула (усмерења):

1) Организација и управљање предузећем

Односи се на овладавање знањима и вештинама организовања и управљања свим производним и услужним операцијама од планирања, набавке, организовања производње до вођења процеса, надзора и контроле у циљу постизања што бољих резултата уз што мање трошкове. Коришћењем вештачке интелигенције, ови инжењери ће бити оспособљени да оптимизују све фазе пословних процеса, анализирајући податке и предвиђајући трендове који омогућавају ефикасније управљање ресурсима. Ови инжењери ће бити оспособљени да координирају радом свих сектора и доносе одлуке од стратешког значаја за предузеће.

2) Иновације и предузетништво

Инжењери менаџмента овог усмерења знају како да искористе своју креативност и идеју претворе у производ или услугу. Уче како се управља иновацијама, како се нови иновативни производи испоручују тржишту, како се у предузећима уводе иновације и покрећу нови подухвати. Спремни су да покрену самостално сопствени посао или да управљају породичним предузећима.

3) Пројектни менаџмент

Управљање помоћу пројеката данас представља нови прилаз у инжењерству. Инжењери менаџмента у свим предузећима имају задатак да управљају пројектима развоја нових производа и процеса, да конкуришу за пројекте финансиране од стране Европске уније и донаторских организација, али и да воде или учествују у међународним развојним пројектима. Ово усмерење је намењено студентима који су склони обављању послова који су нови и за предузеће у коме раде и за окружење.

4) Инвестициони менаџмент

Односи се на широк спектар знања о функционисању финансијског сектора, управљању инвестицијама, тржишту капитала, финансијским односима између организација и државе, односно знањима из области пословних и примењених финансија која су неопходна сваком предузећу како би опстала и постала успешна на тржишту.

5) Информациони менаџмент

На овом усмерењу студенти се оспособљавају да примене савремене технике и алате из области информационо-комуникационих технологија у пословању како би оно било ефикасније и квалитетније. Сви наши дипломирани инжењери већ су запослени, најчешће у оквиру тимова за пројектовање, програмирање и развој, тестирање, имплементацију, одржавање, интеграцију, безбедност и сигурност информационих система.

6) Менаџмент квалитета и логистике

Студенти овог усмерења ће научити како да се посао у организацији обавља без грешке, на најбржи и најјефтинији начин. Овладаће знањима за управљање спољашњим и унутрашњим транспортом, управљањем залихама и складишним пословањем, успостављањем система квалитета... У току школовања пружа се могућност добијања Сертификата интерног проверивача за стандард SRPS ISO 9001:2008, који је потребан свакој организацији која жели да извози своје производе.

7) Управљање ризиком и менаџмент осигурања

Студенти који изаберу овај правац усавршавања, стичу знања за рад у осигуравајућим друштвима, банкама, разним агенцијама, као и индустријским системима у областима процене ризика и безбедности, јер сигурно је само оно што је осигурано.

8) Индустријски маркетинг и инжењерство медија

Студенти који се одлуче за ово усмерење, имају могућност и обавезу да, уз низ инжењерских предмета, савладају основне маркетиншке вештине и закономерности, стекну знања о функционисању друштвених мрежа, мултимедија и вештачке интелигенције у дигиталном маркетингу, усвоје методологију истраживања тржишта, разумевања потрошачког понашања, институционалног комуницирања и развоја бренда.

9) Менаџмент људских ресурса

Студенти овог усмерења, бавиће се успостављањем и одржавањем културе и климе организације у којој постоје услови за развој компетенција запослених и остварују заједнички циљеви. Поред регрутовања, селекције, предупређења конфликата и стреса, тимским учинком, менаџери људских ресурса обучавају се за мотивисање запослених и њихов континуиран развој којим се повећава успешност организације.

Приликом уписа, сваком студенту додељује се саветник који га усмерава, и прати његов рад сходно интересовањима студента, помаже код избора предмета, реализације стручне праксе, избора теме дипломског рада и сл.

Услови за упис на основне академске студије

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу матуранти који имају завршено четворогодишње средње образовање. Кандидат може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Из средње школе највећи број бодова који је могуће остварити јесте 40, а на пријемном испиту 60. 

Списак потребних области и препоручена литература се може пронаћи на следећем линку: http://www.ftn.uns.ac.rs/n1213583381/nacin-polaganja

Више информација о правилима конкурисања и уписа на основне академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.