Докторске академске студије

Докторске академске студије Индустријског инжењерства/Инжењерског менаџмента трају три године односно шест семестара, чијим завршетком студенти стичу 180 ЕСПБ и академску титулу доктор техничких наука у научно-стручној области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. 

Услови за упис на докторске академске студије

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

  1.  завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије које заједно трају најмање 5 година и вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
  2. просечну оцену најмање осам на основним академским студијама;
  3. просечну оцену најмање осам на мастер академским студијама;
  4. познавање једног страног језика;
  5. познавање софтверско информационих технологија;
  6. ако остане слободних места на датим студијским програмима, моћи ће да се упишу кандидати који не испуњавају услов тачке 1. на основу посебних одлука Савета докторских академских студија;
  7.  лице које је магистар наука, односно магистар уметности из одговарајуће научне или уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
  8. лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може да конкурише на докторске академске студије ако има најмање 300 ЕСПБ бодова.
  9. лица са звањем магистра наука могу се уписати на трећу годину докторских академских студија у одговарајућој области.

Приликом уписа докторских академских студија формира се Комисија за упис која врши вредновање студијског програма мастер академских, специјалистичких академских и магистарских студија. На основу вредновања студијског програма Комисија за упис одређује да ли је програм одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на докторске академске студије. На основу броја пријављених кандидата комисија доноси одлуку о полагању пријемног испита, тј. да ли се полаже пријемни испит и на који начин.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на докторске академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.