• IJIEM

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Инжењери менаџмента су „градитељи“ мостова између инжењерства и бизниса. Они говоре оба језика, познају оба начина размишљања и зато проналазе решења која ће предузеће учинити успешним. Студијски програм, који се изводи на ФТН-у, посебан је јер је конципиран тако да студентима пружа поред менаџерских и широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у организацијама свих врста и подручја делатности. Ови инжењери налазе се свуда где се инжењерска и управљачка знања срећу. Они врло успешно планирају, организују, воде, надзиру и управљају пословним активностима, предузећем у целини или његовим деловима.

Овај профил инжењера има способност да, успешније од других, управља организацијом јер може да сагледа комплетну слику и на прави начин уклопи сваки елемент, али и да пронађе право место сваком запосленом и додели му одговарајући задатак, како би посао био боље урађен. Будући инжењер стиче знања од врхунских професора из најзначајнијих инжењерских дисциплина које се изучавају на Факултету техничких наука у добро опремљеним лабораторијама. Та могућност их издваја од других и представља разлог зашто су инжењери менаџмента са ФТН-а тако доминантни на тржишту рада и зашто постижу изузетне резултате обављајући значајне функције у организацијама у којима раде.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Посебност и предност студијског програма Инжењерски менаџмент огледа се у томе што је настао, развија се и живи на извору нових технологија – на Факултету техничких наука. Захваљујући томе, наши дипломирани инжењери менаџмента запажени су, уважени и врло успешни у производним и услужним предузећима, мултинационалним компанијама, образовним институцијама, банкама, осигуравајућим кућама, медијима, маркетиншким агенцијама, малим и средњим предузећима. Запослени су широм света и на веома одговорним позицијама у различитим институцијама у којима постижу врхунске резултате. Можда нисте знали, али они имају значајне улоге у највећим банкама и осигуравајућим кућама у региону и обављају кључне функције у великим компанијама као што су: Сименс, Бош, Норма груп, Х&М, Магна, НИС, Галеб или Пионир, на пример. Поред тога, знају да своју креативност и идеју преточе у нови производ, не само у постојећим већ и у предузећима које сами оснивају.

КАКО ДО ДИПЛОМЕ?!

Студијски програм Инжењерски менаџмент на Факултету техничких наука креиран је и усаглашен са одговарајућим студијским програмима најпрестижнијих образовних институција у свету. Током посета и студијских боравака у компанијама, високошколским установама и истраживачким институтима у центрима са којима Факултет има остварену сарадњу, попут: Беча, Граца, Штутгарта, Милана, Марибора, Будимпеште, Мадрида, Москве, студенти су у могућности да се сами увере и провере квалитет својих знања, а уколико их то заинтересује, постоји могућност да мастер студије наставе на неком од поменутих универзитета. Такође, студенти имају прилику да преко различитих програма размене, проведу по један и више семестара на универзитетима у целом свету, који ће им бити признати у оквиру студија које су изабрали.

Основне академске студије Инжењерског менаџмента трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студент стиче 240 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада. Академски назив који се стиче је дипломирани инжењер менаџмента.

Поред основног академског назива: дипломирани инжењер менаџмента, у Додатку дипломе назначава се студијска група - модул који је студент завршио.

Приликом уписа 4. године студент се опредељује за једну од следећих студијских група – модула (усмерења):

Организација и управљање предузећем

Односи се на овладавање знањима и вештинама организовања и управљања свим производним и услужним операцијама од планирања, набавке, организовања производње до вођења процеса, надзора и контроле у циљу постизања што бољих резултата уз што мање трошкове. Ови инжењери ће бити оспособљени да координирају радом свих сектора и доносе одлуке од стратешког значаја за предузеће.

Иновације и предузетништво

Инжењери менаџмента овог усмерења знају како да искористе своју креативност и идеју претворе у производ или услугу. Уче како се управља иновацијама, како се нови иновативни производи испоручују тржишту, како се у предузећима уводе иновације и покрећу нови подухвати. Спремни су да покрену самостално сопствени посао или да управљају породичним предузећима.

Пројектни менаџмент

Управљање помоћу пројеката данас представља нови прилаз у инжењерству. Инжењери менаџмента у свим предузећима имају задатак да управљају пројектима развоја нових производа и процеса, да конкуришу за пројекте финансиране од стране Европске уније и донаторских организација, али и да воде или учествују у међународним развојним пројектима. Ово усмерење је намењено студентима који су склони обављању послова који су нови и за предузеће у коме раде и за окружење.

Инвестициони менаџмент

Односи се на широк спектар знања о функционисању финансијског сектора, управљању инвестицијама, тржишту капитала, финансијским односима између организација и државе, односно знањима из области пословних и примењених финансија која су неопходна сваком предузећу како би опстала и постала успешна на тржишту.

Информациони менаџмент

На овом усмерењу студенти се оспособљавају да примене савремене технике и алате из области информационо-комуникационих технологија у пословању како би оно било ефикасније и квалитетније. Сви наши дипломирани инжењери већ су запослени, најчешће у оквиру тимова за пројектовање, програмирање и развој, тестирање, имплементацију, одржавање, интеграцију, безбедност и сигурност информационих система.

Менаџмент квалитета и логистике

Студенти овог усмерења ће научити како да се посао у организацији обавља без грешке, на најбржи и најјефтинији начин. Овладаће знањима за управљање спољашњим и унутрашњим транспортом, управљањем залихама и складишним пословањем, успостављањем система квалитета... У току школовања пружа се могућност добијања Сертификата интерног проверивача за стандард СРПС ИСО 9001:2008, који је потребан свакој организацији која жели да извози своје производе.

Управљање ризиком и менаџмент осигурања

Студенти који изаберу овај правац усавршавања, стичу знања за рад у осигуравајућим друштвима, банкама, разним агенцијама, као и индустријским системима у областима процене ризика и безбедности, јер сигурно је само оно што је осигурано.

Индустријски маркетинг и инжењерство медија

Студенти који се одлуче за ово усмерење, имају могућност и обавезу да, уз низ инжењерских предмета, савладају основне маркетиншке вештине и закономерности, стекну знања о функционисању медија и медијских организација, усвоје методологију истраживања тржишта, разумевања потрошачког понашања, институционалног комуницирања, развоја бренда.

Менаџмент људских ресурса

Студенти овог усмерења, бавиће се успостављањем и одржавањем културе и климе организације у којој постоје услови за развој компетенција запослених и остварују заједнички циљеви. Поред регрутовања, селекције, предупређења конфликата и стреса, тимским учинком, менаџери људских ресурса обучавају се за мотивисање запослених и њихов континуиран развој којим се повећава успешност организације.

Приликом уписа, сваком студенту додељује се саветник који га усмерава, и прати његов рад сходно интересовањима студента, помаже код избора предмета, реализације стручне праксе, избора теме дипломског рада и сл.

Студентско предузеће

Добра организација наставе и партнерски однос наставника са студентима омогућавају стално унапређење квалитета образовања и смањење напора у постизању врхунских резултата. Одличан пример сарадње професора и студената најбоље је илустрован кроз активности и пројекте које реализује Студентско предузеће. О том предузећу, можда најбоље говори мисија чији су аутори, наравно, студенти:

„Мисија Студентског предузећа је стицање практичног искуства, препознавање и проширивање могућности, жеља и афинитета студената кроз тимски рад. Створити квалитетне вредности препознатљиве на тржишту путем интеграције департмана развијањем квалитетне комуникације, иницијативе и амбиције студената.

Врхунско усавршавање студената за будућност!“

Ово је један од начина на који студенти стичу практична искуства у реалном систему, уверавају се у значај стеченог знања и то кроз процес претварања своје идеје у производ, сарађујући са колегама са Индустријског инжењерства, Мехатронике, Машинства, Графичког инжењерства и дизајна, и другима који су у том послу потребни. Сваки произведени производ потврда је да су успели на свом путу образовања и професионалног сазревања. Ови студенти су у потпуности спремни да сами покрену и сопствено предузеће, уколико то желе. Након овог искуства, они знају да се својим професорима и асистентима, могу увек обратити за стручну помоћ, савет и подршку.

http://studentskopreduzece.uns.ac.rs/