• IJIEM

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Специјалистичке струковне студије из области Инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука у Новом Саду су мултидисциплинарне студије које су постављене у складу са актуелним потребама за професиналним образовањем у привреди.

Студијски програм специјалистичких струковних студија из области Инжењерског менаџмента је један од првих програма високошколских примењених (струковних) студија, који омогућује усвајање комбинације апликативних инжењерских и менаџерских знања, заснованих на најбољој уоченој пракси примене нове економије (економија заснована на знању).

Специјалистичке струковне студије на програму Инжењерског менаџмента представљају подручје примењених студија намењених за студенте који у својој актуелној и будућој професионалној оријентацији заинтересовани за усвајање и унапређење знања из области планирања, организовања, вођења и унапређења пословних процеса, путем примене е-пословања и информационих и комуникационих технологија, за унапређење и подизање капацитета људских ресурса, финансијско пословање, контролинг и интерну ревизију, менаџмент операција и процеса, процене ризика, осигурања, берзанског пословања, корпоративних финансија, менаџмента у медијима, актуарства, менаџмант у образовању, менаџмент у здравству. За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области, овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо - управљачке, маркетиншко - комерцијалне и менаџерско - управљачке аспекте менаџмента проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси.

Програм ових студија у образовном смислу, настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси, заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада.

Специјалистичке струковне студије инжењерског менаџмента засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

Линк:
http://ftn.uns.ac.rs/n743545185/fakultet-tehnickih-nauka

Извод из конкурса за школску 2017/2018

Штампа Ел. пошта

Управљање пројектима

Управљање пројектима је модул на акредитованим специјалистичким студијама намењен свима онима који учествују у пројектима или желе да науче како се иницира, планира, реализује и управља пројектом. Све веће могућности коришћења ЕУ и других интернaционалних и националних фондова са једне стране и потреба за покретањем великог броја развојних или иновативних пројеката у свим подручјима пословања и живота људи са друге стране, захтевају ангажовање велики број људи у области пројектног менаџмента. Област управљања пројектима захтева обједињавање различитих дисциплина које омогућавају интегрисање савремених технологија, знања и искустава у припреми, писању или реализацији пројектних активности.

ПОТРЕБА И УЛОГА ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА

Велики број организација и предузетника данас послује у пројектном окружењу или део свог пословања обавља кроз реализацију пројеката. Због тога се све више траже знања и искуства у погледу: идентификације потреба за променама и унапређењима, препознавања адекватних програма и фондова који се могу искористити за финансирање пројеката, писања пројеката и попуњавања пројектне документације, дефинисања пројектних активности, израде буџета пројекта и управљања пројектом. Менаџер пројекта има задатак да, кроз ефективну комуникацију, организованост и рационалну процену ризика, омогући да се пројекти реализују у планираном времену, са планираним финансијским средствима и да остварују захтевани или жељени квалитет.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Вештине лидерства, добре организације, комуникације и квалитетно управљање ресурсима, управо представљају кључне исходе образовања код овог акредитованог студијског програма.

НАСТАВНИ ПЛАН

 • Специјалистичке струковне студије студијских програма Инжењерски менаџмент трају годину дана (2 семестра).
 • Студијски програм обухвата 2 обавезна, 4 изборна од 7 понуђених изборних предмета, стручну праксу, као и израду специјалистичког рада.
 • Студенти по завршетку специјалистичких студија стичу звање: Струковни специјалиста инжењерског менаџмента ‐ управљање пројектима.
 • Настава се одржава углавном петком после подне и викендом.

Обавезни предмети:

 Назив предметаСем.Пред+ВежбеЕСПБ (60)
1 Ефективни менаџмент  1 3+3 7
2 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту 1 3+3 6
3 Изборна позиција 1 1 3+3 8
4 Изборна позиција 2 1 3+3 8
5 Стручна пракса  2 0+0 3
6 Изборна позиција 3  2 4+4
Изборна позиција 4  2 4+4
8 Специјалистички рад 2 0+0 12

Изборни предмети:

 Назив предмета
1 Системи знања и управљање пројектима
2 Примењено управљање пројектним циклусом
3 Управљање пројектима помоћу рачунара
4 Примењено Управљање IT пројектима
5 Менаџмент корпоративног комуницирања
6 Организација догађаја
Развој људских ресурса

УСЛОВИ УПИСА

 • На Факултет техничких наука у школској 2017/18. години, на једногодишње специјалистичке струковне студије, на студијски програм Инжењерски менаџмент, може се уписати 64 самофинансирајућа студената. 
 • Приликом конкурисања студенти се опредељују за изборне модуле (смерове) и предмете.
 • За упис на специјалистичке струковне студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању и који имају завршене студије одговарајућег студијског програма из исте или сродне образовно-научне области, минимум трогодишње високо образовање са најмање 180 ЕСПБ. Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на специјалистичке струковне студије се пријављују на конкурс.

Важни датуми:

 • Пријављивање кандидата до 17.11.2017. од 08 – 13 сати.

Трошкови:

 • Трошкови уписа 6.900 дин
 • Школарина 125.000 дин
 • Пријава и одбрана специјалистичког рада 75.000 дин

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, или у више рата (4 једнаке рате, прва при упису а остале до 15.06.2018).

Потребна документа

 • Документа за пријављивање на конкурс:
 • Пријавни лист (добија се на Факултету)
 • Оверена копија дипломе о завршеном факултету (или оригинал уверење о завршеним студијама)
 • Уверење о положеним испитима (oригинал)
 • Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
 • Наставни план и програм (оверен) основних студија

Документа за упис:

 • Комплет за упис (добија се на Факулету на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа; садржи фасциклу за упис и индекс)
 • Две фотографијe формата 4,5 х 3,5 cm
 • Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).
 • Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница) у износу од 6.900 динара.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ

 Упознавање са појмовима ефективног менаџмента, пројектни менаџмент, интелигентног привређивања, интелигентно пословања који представљају основ саврених прилаза у управљању организацијама и пројектима. Идентификација и упознавање са методама и техникама савременог менаџмента, анализе кључних перформанси пројеката и пословних процеса предузећа. Проучавање основних знања и искустава за развој иновативних способности и подстицања трансформације скривених знања у иновативне производе, услуге или решење идентификованих проблема. Објашњење специфичности процеса управљања пројектима.

2. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА У ПРИМЕЊЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ

Циљ предмета је да, код студената различитог претходног образовања, постави основе за практичну примену алата и техника савременог менаџмента. Полазници ће се упознати са природом и значајем области које су обухваћене изборним предметима и поглављима која описују пословно окружење и процесе, економику и финансирање здравствених установа, маркетинг, комуникационе вештине и трендове у развоју људских ресурса, система менаџмента квалитетом, контролинга и оперативне ревизије, основе јавних набавки и области које употпуњују основе за рад у сложеном пословном окружењу са нагласком на специфичности здравственог система.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

1. СИСТЕМИ ЗНАЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Развој каријере. Кроз овај предмет студенти ће бити упознати са основним методологијама управљања пројектима, потребним знањима и искуствима значајним за управљање пројектима у данашњем динамичном пословном окружењу. Кроз конкретне примере и радионице студенти ће бити упознати са алатима и техникама пројектног менаџмента узимајући у обзир системе управљања знањем који омогућују интеракцију између чланова пројектног тима и између тимова.

2. ПРИМЕЊЕНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

Циљ предмета је упознавање студената са методологијама управљања интернационалним пројектима и обука студената за: пријављивање, писање и учествовање на међународним пројектима, коришћење домаћих и страних структурних и развојних фондова за финансирање пројеката у предузећима, институцијама и управама. Примена ЕУ и других националних и међународних правила и примера добре праксе за коришћење фондова и утврђивања релевантности пројекта, могућности и начина учествовања у развојним програмима, изводљивости и ефикасности програма и пројеката који се финансирају из средстава развојних фондова. Пројектни менаџер треба да буде обучен за пријаву пројеката и коришћење међународних фондова како би се обезбедила неопходна средства за развојне процесе.

3. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПОМОЋУ РАЧУНАРА

 Циљ предмета је оспособљавање будућих специјалиста за коришћења софтверских алата за подршку управљању пројектима. Полазници ће бити оспособљени да користе специјализоване софтвере и софтвере опште намене за подршку управљању пројектима у свим фазама пројектног циклуса (Microsoft Project, Trello, RiskiProject ...). Софтвери за које ће се организовати обука у оквиру предмета су бесплатни за студенте и доступни путем интернета. Кроз практичне вежбе на рачунарима студенти ће бити обучени за одабира адекватног софтвера и за рад у изабраном софтверу. Полазници могу добити сертикфикат да су прошли обуку за Microsoft Project.

4. ПРИМЕЊЕНО УПРАВЉАЊЕ ИТ ПРОЈЕКТИМА

Након одслушаног предмета студенти ће бити упознати са основним појмовима, специфичностима и методама ИТ пројеката и обучени за учествовање и вођење пројеката из области ИТ. Посебно ће бити разматране агилне методологије управљања пројектима - Scrum and Scrumban. Кроз практично вежбање детаљно ће бити објашњене све фазе пројектног циклуса и дефинисани парамтери значајни за праћење агилних методологија управљања пројектом.

5. МЕНАЏМЕНТ КОРПОРАТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА

Циљ предмета је упознавање са каналима и процесима корпоративног комуницирања, предностима и могућим недостацима, као и начинима његовог усавршавања. Управљати комуникацијама у организацији подразумева квалитетан и одговоран приступ информацијама, процесима и пре свега запосленима. Успешност организационог функционисања је у великој мери у функцији менаџмента корпоративним комуницирањем.

6. OРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА

Циљ предмета је упознавање и овладавање основним техникама и активностима које су неопходне за планирање, промоцију, успешну реализацију и евалуацију догађаја. На предмету ће бити објашњене јединствене одлике догађаја, указивање на карактер веза између онога ко организује догађај и циљне групе, као и последице и користи које организовање догађаја може да произведе.

7. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Циљ предмета је упознавање студената са улогом и значајем људских ресурса у пројектним активностима и процесима рада и могућностима развоја потенцијала и способности чланова пројектног тима у оквиру дефинисаних циљева, визије и мисије. Савремени токови пословања све више указују на потребу изучавања проблема успостављања и развоја пројектних тимова. Услови све бржих и сложенијих промена стављају стручност и компетенције човека у први план. Предмет је усмерен на опште упознавање са свим факторима који одређују улогу, обавезе и понашање учесника на пројекту и сагледавање могућности за њихово оптимално функционисање и развој.

Руководилац студијског програма :
проф. др Слободан Морача
e‐mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
тел: +021 485 2188
моб. тел: 064 15 68 440

Штампа Ел. пошта

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –  МБА

Студијски програм специјалистичких струковних студија ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МБА (у даљем тексту: МБА студија) представља наставак студијског програма основних академских или основних струковних студија за област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Студије су настале као резултат истраживања стања и потреба околине у којој Факултет техничких наука врши своју мисију већ више од 50 година. У резултату истраживања установљена је потреба за посебним профилом стручњака у области менаџмента који ће попунити празнину средњег и вишег слоја менаџмента у предузећима. На основама међународне сарадње са институцијама које ову врсту студија успешно изводе више деценија, прве МБА студије организоване су на Факултету техничких наука 2003. године.

МБА студије у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у професионалном окружењу заснованом на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно продубе своја знања која се базирају на разумевању основних принципа из различитих области менаџмента, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених сложених пројектних задатака, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад.

Студијски програм МБА студија заснива се на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо-управљачке, маркетиншко- комерцијалне и менаџерско-управљачке аспекте менаџмента, проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси. МБА студије засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

 1. Смер: Лидерство и управљање пројектима   
 2. Смер: Предузетна интелигенција и управљање пројектима   
 3. Смер: ЕУ интеграције   
 4. Смер: Менаџмент људских ресурса   
 5. Смер: Електронско пословање   
 6. Смер: Инвестициони менаџмент   
 7. Смер: Контролинг  
 8. Смер: Интерна ревизија  

 

Штампа Ел. пошта

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Специјалистичке академске студије на студијским  програмима Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер индустријског инжењерства, односно инжењерског менаџмента.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Линк:
http://ftn.uns.ac.rs/1927240344/fakultet-tehnickih-nauka

 

Штампа Ел. пошта