• IJIEM

Специјалистичке студије

Специјалистичке академске студије

Специјалистичке академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер менаџмента.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Услови за упис на специјалистичке академске студије

 1. завршене оговарајуће основне и мастер академске студије, које заједно вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 2. познавање једног страног језика;
 3. познавање софтверско информационих технологија;
 4. лице које е по претходним прописима било уписано на магистарске студије.

За више информација: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978852592/konkurs-za-upis-u-i-godinu-svih-stepena-studija

Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке струковне студије из области Инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука у Новом Саду су мултидисциплинарне студије које су постављене у складу са актуелним потребама за професиналним образовањем у привреди. Академско звање које студент стиче је специјалиста струковни инжењер менаџмента.

Студијски програм специјалистичких струковних студија из области Инжењерског менаџмента је један од првих програма високошколских примењених (струковних) студија, који омогућује усвајање комбинације апликативних инжењерских и менаџерских знања, заснованих на најбољој уоченој пракси примене нове економије (економија заснована на знању).

Специјалистичке струковне студије на програму Инжењерског менаџмента представљају подручје примењених студија намењених за студенте који у својој актуелној и будућој професионалној оријентацији заинтересовани за усвајање и унапређење знања из области планирања, организовања, вођења и унапређења пословних процеса, путем примене е-пословања и информационих и комуникационих технологија, за унапређење и подизање капацитета људских ресурса, финансијско пословање, контролинг и интерну ревизију, менаџмент операција и процеса, процене ризика, осигурања, берзанског пословања, корпоративних финансија, менаџмента у медијима, актуарства, менаџмант у образовању, менаџмент у здравству. За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области, овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо - управљачке, маркетиншко - комерцијалне и менаџерско - управљачке аспекте менаџмента проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси.

Програм ових студија у образовном смислу, настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси, заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада.

Специјалистичке струковне студије инжењерског менаџмента засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

 • Смер: Електронско пословање
 • Смер: Менаџмент људских ресурса
 • Смер: ЕУ интеграције
 • Смер: Контролинг
 • Смер: Интерна ревизија
 • Смер: Осигурање и ризик
 • Смер: Менаџмент медија
 • Смер: Инвестициони менаџмент
 • Смер: Актуарство и менаџмент
 • Смер: Јавне набавке 

Услови за упис на специјалистичке струковне студије

У прву годину специјалистичких струковних студија се може уписати лице које има завршене основне академске или основне струковне студије (најмање три године, 180 ЕСПБ бодова).

Више информација можете пронаћи на следећем линку: http://ftn.uns.ac.rs/n743545185/fakultet-tehnickih-nauka 

Специјалистичке струковне студије - МБА

Студијски програм специјалистичких струковних студија ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МБА (у даљем тексту: МБА студија) представља наставак студијског програма основних академских или основних струковних студија за област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Студије су настале као резултат истраживања стања и потреба околине у којој Факултет техничких наука врши своју мисију већ више од 50 година. У резултату истраживања установљена је потреба за посебним профилом стручњака у области менаџмента који ће попунити празнину средњег и вишег слоја менаџмента у предузећима. На основама међународне сарадње са институцијама које ову врсту студија успешно изводе више деценија, прве МБА студије организоване су на Факултету техничких наука 2003. године.

МБА студије у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у професионалном окружењу заснованом на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно продубе своја знања која се базирају на разумевању основних принципа из различитих области менаџмента, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених сложених пројектних задатака, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад.

Студијски програм МБА студија заснива се на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо-управљачке, маркетиншко- комерцијалне и менаџерско-управљачке аспекте менаџмента, проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси. МБА студије засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

 1. Смер: Лидерство и управљање пројектима   
 2. Смер: Предузетна интелигенција и управљање пројектима   
 3. Смер: ЕУ интеграције   
 4. Смер: Менаџмент људских ресурса   
 5. Смер: Електронско пословање   
 6. Смер: Инвестициони менаџмент   
 7. Смер: Контролинг  
 8. Смер: Интерна ревизија

Услови за упис на специјалистичке струковне студије

У прву годину специјалистичких струковних студија се може уписати лице које има завршене основне академске или основне струковне студије (најмање три године, 180 ЕСПБ бодова).

Више информација можете пронаћи на следећем линку: http://ftn.uns.ac.rs/n743545185/fakultet-tehnickih-nauka